องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Buanoi Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์ : “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วม ในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. คณะผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการจัดการองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่

งาน อบต.
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
  แผนการดำเนินการประจำปี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
คำสั่ง อบต.
รายงานการควบคุมภายใน
Admin เข้าระบบ

เรื่องควรรู้
กฏหมายและระเบียบ
  กฏหมายและระเบียบพัสดุ
  กฏหมายและระเบียบงบประมาณ
  มติคณะรัฐมนตรี
  ราคากลาง
  สิทธิพิเศษของหน่วยงาน
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560รวมลิงค์
หน่วยงานราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563

26 มิถุนายน 2563


  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

22 มิถุนายน 2563


  ประกาศรายงานการประชุมที่สภาอบต.บัวน้อยมีมติรับรองแล้ว

08 มิถุนายน 2563


  ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

30 กันยายน 2562


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

18 กรกฏาคม 2562


  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

27 มิถุนายน 2562


  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562

13 มิถุนายน 2562


  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี2562

13 พฤษภาคม 2562


  เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

14 พฤศจิกายน 2561


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14 พฤศจิกายน 2561


  ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บัวน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) รอบเดือน ตุลาคม

14 พฤศจิกายน 2561


  ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

14 พฤศจิกายน 2561


  ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

14 พฤศจิกายน 2561


  ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บัวน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

05 มิถุนายน 2561


  ประกาศเรียประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

04 มิถุนายน 2561


[1] [2]
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
Tumbon BUANOI Administrative Organization

ที่ทำการ อบต.บัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์: 045826116-7 แฟกซ์: 045826116-7
Power by ddWEB