องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Buanoi Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์ : “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วม ในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. คณะผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการจัดการองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่

งาน อบต.
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
  แผนการดำเนินการประจำปี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
คำสั่ง อบต.
รายงานการควบคุมภายใน
Admin เข้าระบบ

เรื่องควรรู้
กฏหมายและระเบียบ
  กฏหมายและระเบียบพัสดุ
  กฏหมายและระเบียบงบประมาณ
  มติคณะรัฐมนตรี
  ราคากลาง
  สิทธิพิเศษของหน่วยงาน
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560รวมลิงค์
หน่วยงานราชการจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้                                                               ยุทธศาสตร์ที่ ๑.    ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนให้เข้มแข็ง       

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร                                                                                           ยุทธศาสตร์ที่ ๓.    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                       ยุทธศาสตร์ที่ ๔.     ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.    ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                     ยุทธศาสตร์ที่ ๖.    ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ดีมีประสิทธิภาพ                                                                                      

เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้พอเพียงพึ่งตนเองได้ มีศักยภาพสร้างความ   มั่งคงด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน   

๓. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง

๔. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรมในการดำรงชีวิต และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่

๕. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

๖. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                            

ตัวชี้วัด

 ๑. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐

 ๒. ร้อยละของประชาชนมีระบบบริการสุขภาพอนามัยที่ดี มีมาตรฐานและทั่วถึง                                                                              ๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน เด็ก,สตรี,คนชรา,ผู้ด้อยโอกาส,คนพิการ,และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์                                    ๔.ประชาชน เยาวชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทางด้านกีฬาและนันทนาการ

 ๕. ร้อยละของประชาชนมีความเข้มแข็งห่างไกล จากยาเสพติด และอบายมุข

 ๖. ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ๗. ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ๘. ร้อยละของการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน                                                                                                                        ๙. ร้อยละของเด็ก เยาวชนที่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 ๑๐. ร้อยละแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

 ๑๑. ร้อยละขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในการลดต้นทุนการผลิต

 ๑๒.ร้อยละของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 ๑๓. ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต เพิ่มมากขึ้น

 ๑๔. ร้อยละของการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ                                                                            ๑๕. ประชาชนในเขตตำบล มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน                                                              ๑๖. ในเขตตำบลมีการดำเนินโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ร้อยละ ๘๐

 ๑๗. ประชาชนในเขตตำบลมีน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๕๐                                                                                ๑๘. ร้อยละของประชาชนที่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่                                                            ๑๙. ประชาชนในเขตตำบล ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่                                      ๒๐. ร้อยละของการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๒๑. ร้อยละของป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้น

 ๒๒. ร้อยละของการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน

 ๒๓. ร้อยละของการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน                                                                                                                        ๒๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ                                                                                                          ๒๕. ร้อยละของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                                                                                                        ๒๖.จำนวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา                                                                                                              ๒๗. ร้อยละในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส                                                                        

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนให้เข้มแข็ง                                                                                     ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง

๒. ควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด ลดลง

๓. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม

๔ ประชาชน เยาวชน ได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬา และนันทนาการ

๕.ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

๖. ประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๘. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร                                                                                        ๑. แหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

       ๒. การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต

       ๓. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ

       ๔ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร

       ๕. ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต เพิ่มมากขึ้น

 ๖. ประชาชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                 ๑. จำนวนถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

                 ๒. ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

                 ๓. ประชาชนมีระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภค ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                   ยุทธศาสตร์ที่ ๔.  ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น

                 ๑. ประชาชนที่มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่                                                                          ๒. ประชาชนในเขตตำบลบัวน้อย มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่                                                                                                                                                                                                                             ยุทธศาสตร์ที่ ๕.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ๑. สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ๒. ป่าชุมชนในตำบลบัวน้อย มีจำนวนเพิ่มขึ้น

       ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในชุมชน

       ๔. การจัดการขยะในชุมชนลดน้อยลง                                                                                                                                

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.  ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ดีมีประสิทธิภาพ

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๒. ร้อยละของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

๓. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม อบต.                                                                                             ๔. ร้อยละในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ด้วยความ  เป็นธรรม โปร่งใส

 

 


28 พฤษภาคม 2560
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
Tumbon BUANOI Administrative Organization

ที่ทำการ อบต.บัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์: 045826116-7 แฟกซ์: 045826116-7
Power by ddWEB