องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Buanoi Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์ : “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วม ในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. คณะผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการจัดการองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่

งาน อบต.
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
  แผนการดำเนินการประจำปี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
คำสั่ง อบต.
รายงานการควบคุมภายใน
Admin เข้าระบบ

เรื่องควรรู้
กฏหมายและระเบียบ
  กฏหมายและระเบียบพัสดุ
  กฏหมายและระเบียบงบประมาณ
  มติคณะรัฐมนตรี
  ราคากลาง
  สิทธิพิเศษของหน่วยงาน
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560รวมลิงค์
หน่วยงานราชการจังหวัด

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามมาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ตามมาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นสมควร

ตามมาตรา  68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12. การท่องเที่ยว

13. การผังเมือง

 


15 พฤศจิกายน 2561
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
Tumbon BUANOI Administrative Organization

ที่ทำการ อบต.บัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์: 045826116-7 แฟกซ์: 045826116-7
Power by ddWEB