องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Buanoi Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์ : “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วม ในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. คณะผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการจัดการองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่

งาน อบต.
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
  แผนการดำเนินการประจำปี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
คำสั่ง อบต.
รายงานการควบคุมภายใน
Admin เข้าระบบ

เรื่องควรรู้
กฏหมายและระเบียบ
  กฏหมายและระเบียบพัสดุ
  กฏหมายและระเบียบงบประมาณ
  มติคณะรัฐมนตรี
  ราคากลาง
  สิทธิพิเศษของหน่วยงาน
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560รวมลิงค์
หน่วยงานราชการจังหวัด

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

 

นายวิรัตน์  ลาอำ
ประธานสภา อบต.บัวน้อย
 

 

นายพรสวรรค์  จำปาเรือง
รองประธานสภา อบต.บัวน้อย


นายโกนา  คำโสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นายสมบัติ  จำปาเรือง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นายมะลิ  เวียงคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นางบัวไข  เวียงคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นายคำมี  พุฒพวง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสุทธิพงค์ชัย  สระแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นางสาวจงกล  ศิริบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายประสาท  เอ้โถ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายนิคม  พุฒพวง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นางบุญช่วน ห่อคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

นางสมร  เวียงคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นางสาวสมัย  บัวแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นายมี  บุญเชิญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นายประสิทธิ์  สิมสา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นายประภาส  ทองมาก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

นายคำภู  สุราวุธ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

นายสนิด  จ้อยสาคู
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายบุญสอง  คำศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

นางสาวกาญจนา  เวียงคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

 
 

 

 

 

 


21 พฤศจิกายน 2561
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
Tumbon BUANOI Administrative Organization

ที่ทำการ อบต.บัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์: 045826116-7 แฟกซ์: 045826116-7
Power by ddWEB