องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Buanoi Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์ : “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วม ในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. คณะผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการจัดการองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่

งาน อบต.
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
  แผนการดำเนินการประจำปี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
คำสั่ง อบต.
รายงานการควบคุมภายใน
Admin เข้าระบบ

เรื่องควรรู้
กฏหมายและระเบียบ
  กฏหมายและระเบียบพัสดุ
  กฏหมายและระเบียบงบประมาณ
  มติคณะรัฐมนตรี
  ราคากลาง
  สิทธิพิเศษของหน่วยงาน
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560รวมลิงค์
หน่วยงานราชการจังหวัด

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

1.1) ที่ตั้งของตำบลบัวน้อย

          ตำบลบัวน้อย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกันทรารมย์   ระยะห่างจากอำเภอกันทรารมย์     ประมาณ 19 กิโลเมตร  ระยะทางห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ 23 กิโลเมตร

            ที่ตั้งของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย : (เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)

ตั้งอยู่บ้านเทิน  หมู่ที่ 8  ตำบลบัวน้อย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130                                                   โทรศัพท์ 0-45826116-7   เว็ปไซต์ อบต.บัวน้อย http://www.buanoi.go.th

            กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539  หน้า 248  ข้อ (2471)   สภาตำบลบัวน้อยได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง  หน้า 248 ข้อ (2471)  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539  “ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน  นับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป"

 

   1.2) อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ

         ทิศเหนือ          ติดต่อเขต ตำบลอีปาด                         อำเภอกันทรารมย์

ทิศใต้              ติดต่อเขต แม่น้ำมูล /ตำบลหนองบัว     อำเภอกันทรารมย์

ทิศตะวันออก    ติดต่อเขต ตำบลเมืองน้อย                  อำเภอกันทรารมย์

ทิศตะวันตก      ติดต่อเขต ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


21 สิงหาคม 2563
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
Tumbon BUANOI Administrative Organization

ที่ทำการ อบต.บัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์: 045826116-7 แฟกซ์: 045826116-7
Power by ddWEB